Kerkrentmeesters

 

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staat beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het college van kerkrentmeesters dat minimaal uit 3 leden moet bestaan maakt deel uit van de kerkenraad als ze ambtsdrager zijn (ouderling/kerkrentmeester), de kerkrentmeesters kunnen zowel ambtsdragers als niet ambtsdragers zijn.

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente rust bij de kerkenraad, deze vertrouwt deze taken – voor zover ze niet van diaconale aard zijn – toe aan de kerkrentmeesters.

 

                                                                                                                                                                                                      De voornaamste taken van de kerkrentmeesters zijn:

Opstellen van het beleidsplan
Meerjarenbegroting
Jaarlijkse begroting en – rekening
Beheren van de archieven van de gemeente
Bijhouden van doop – belijdenis en trouwboeken

 

 

Het college van kerkrentmeesters verzorgt de administratie en interne controles waaronder de financiële administratie, de vrijwillige bijdragen etc.

Actie Kerkbalans 2021                            

 

Binnenkort valt de brief met acc.giro weer bij u in de brievenbus.             Eind januarie wordt deze weer opgehaald.

Wij hopen dat we weer op u kunnen rekenen.